dzisiaj jest: 18 czerwca 2018. imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
wersja polska 
Karta Dużej Rodziny
Rodzina 3+
Zasady przyznawania świadczeń
Świadczenia niepieniężne
Świadczenia pieniężne
Poradnictwo specjalistyczne
Nabór pracowników
OGŁOSZENIA
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Mszczonowie
tel. +48 (46) 857-12-73

Pomoc Społeczna

         Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Organizują ją organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Dla potrzeb rozwiązywania problemów występujących w rodzinach z problemami alkoholowymi istotna jest współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Żyrardowie, Grupą AA, Świetlicą środowiskową działającą w najbliższym środowisku lokalnym. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 Kto może liczyć na naszą pomoc

Pomoc społeczna udzielna jest z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
-
ubóstwa,
-
sieroctwa,
-
bezdomności,
-
bezrobocia,
-
niepełnosprawności,
-
długotrwałej lub ciężkiej choroby,
-
przemocy w rodzinie,
-
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
-
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
-
braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
-
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
-
alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
-
klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

 

 

<<   Czerwiec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA